Regulamin

Regulamin serwisów ezoterycznych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi porad ezoterycznych z wykorzystaniem wiadomości SMS lub połączenia głosowego ( zwanej dalej „Usługą”). Dostawcą usług świadczonych za pomocą kanału SMS jest firma CashBill S.A. ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

 2. Organizatorem jest firma MAGNET, ul. Niepodległości 5/20, 21-040 Świdnik ( dalej „Organizator”)

   NIP 712-286-51-76, REGON 061520692.

 1. Usługa jest oferowana na terenie Polski, a korzystanie z niej jest dobrowolne.

 2. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

 4. Usługa dedykowana jest tylko do osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usług.

§ 2 Korzystanie z Usługi.

 1. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS wynosi dla numeru 72480– 2,46 zł z VAT, 73480- 3,69 zł z VAT.

Wysyłając sms pod wyżej wskazany numer (w zależności od rodzaju wybranego eksperta) w treści wpisujemy np. sen.01.i treść pytania. Numer prefixu uzależniony jest od numeru jaki jest przypisany do danego eksperta wskazanego na stronie. 1. Data rozpoczęcia usługi SMS: od 26.03.2013r. na czas nieokreślony.

 2. Skorzystanie z Usługi skutkuje zalogowaniem użytkownika do serwisu typu chat.

 3. W odpowiedzi na SMS od klienta, dodatkowe wiadomości SMS mogą być wysłane zwrotnie celem kontynuowania konwersacji lub rozpoczęcia nowej.

 4. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczane w materiałach reklamowych dotyczących Usług oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne i nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości oraz nie stanowią oferty handlowej.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usługi w dowolnym czasie i rozpoczęcia jej od nowa w wybranym przez siebie czasie.

 6. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, GSM, Orange i P4) zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi

 • Korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego

 • Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi

 • Problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej

 • Korzystanie z Usługi przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi

 • Przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sypialnia-wrozek.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą wraz z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.sypialnia-wrozek.pl

 3. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres reklamacje@sypialnia-wrozek.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 4. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez Organizatora w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

 5. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego nastąpił kontakt- w tym na otrzymywanie powiadomień i innych informacji również handlowych. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z udzielonej zgody- każde tego typu zgłoszenie powinno zostać złożone pismem reklamacyjnym opisanym w §3 ust.4 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie musi być opatrzone numerem telefonu oraz jasno sprecyzowanym żądaniem, aby Organizator był w stanie jednoznaczny sposób określić charakterystykę zgłoszenia.

 6. Serwis dostepny jest w godzinach od 8.00-23.00, odpowiedzi do wiadomości wysłanych poza wskazanymi godzinami kierowane są zwrotnie od godz. 8.00 dnia nastepnego.

 Rejestracja
Akceptuję Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

Zasilenie
Konta

Proszę się zalogować żeby skorzystać z usługi !


1 zł = 100 pkt.

Imię.........
Nazwisko..
Kwota.......


Taki adres mail występuje już w bazie.

Zarejestruj się ponowanie.

Rejestracja

Dziekujemy za rejestracje. Konto jest już aktywne w serwisie


Logowanie

Błędne dane przy logowaniu


Dziękujemy- mail został wysłany

W ciągu 24 h dostaniesz odpowiedź.

Z konta pobrano: